บทความ


เกษตรทฤษฎีใหม่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานพระราชดำริหลักการและรูปแบบการพัฒนาด้านเกษตรกรรมในระดับครัวเรือน ทรงเรียกว่า "ทฤษฎีใหม่" ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของเกษตรกรรายย่อยที่มีพื้นที่ถือครองน้อย ด้วยการจัดแบ่งที่ดินเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดค...


ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ทรงเห็นความสำคัญของความ "พออยู่พอกิน" และการดำเนินชีวิตบน "ทางสายกลาง" มีความขยัน...


ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิรูประบบราชการให้เกิดเอกภาพทางการบริหาร (Single Management or Unity Administration) โดยพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น 6 แห่ง กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของแนวคิดแบบสหวิทยาการ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สู...


การพัฒนาการเกษตร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างถ่องแม้ว่า ประเทศไทยนั้นหากจะพัฒนาไปให้ถูกทิศทางแล้ว ควรมุ่งเน้นพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรม พระองค์ทรงมุ่งเน้นที่จะแนะนำให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมโดยใช้หลักวิชาการที่ถูกต้อง ทรงแนะนำให้ใช้เทคโนโลยีพื้นๆ ที่เหมาะสมแก่เกษตรกรของ...


การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมุ่งเน้นการพัฒนาในแบบองค์รวม โดยทรงมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งต่างๆ อันจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอย่างรอบด้าน พระองค์ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริและปรัชญาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม พร้อมนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมตามแนวทางข...


การพัฒนาแหล่งน้ำ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีความเชื่อมั่นว่า เมื่อใดที่สามารถแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องน้ำให้กับราษฎร หรือราษฎรมีน้ำกินและมีน้ำใช้เพื่อการเพาะปลูกแล้ว เมื่อนั้นราษฎรย่อมจะมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม มีการกระจายรายได้และแลกเปลี่ยนพืชผลระหว่างครอบครัวต่อครอบครัว และห...


โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เป็นเสมือนบ้านทดลองส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีขึ้นในบริเวณพระตำหนักสวนจิตรลดา ตั้งแต่พุทธศักราช 2503 โดยวัตถุประสงค์คือ
1. เป็นโครงการทดลอง
2. เป็นโครงการตัวอย่างในกรณีที่โครงการนั้นได้ทดลองได้ผล ผู้สนใจสามารถนำไปทด...


โครงการหลวง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจาะจงดำเนินการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่สูง ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศ เพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มข้างล่าง เพราะพื้นที่เหล่านี้เป็นเขตแดนชาวไทยภูเขา ทรงพัฒนาชาวเขาให้อยู่ดีกินดี ให้เลิกปลูกฝิ่นซึ่งเป็นการผิดกฎห...


ฝนหลวง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงศึกษาวิจัยเรื่องเกี่ยวกับกระแสลมและทิศทางลมในแต่ละพื้นที่ เวลา ทรงปฏิบัติค้นคว้าด้านอุตุนิยมวิทยา เพื่อดึงเฆมที่ปกคลุมท้องฟ้าให้ก่อรวมตัวกัน และตกลงมาเป็นเม็ดฝนในพื้นที่ทุรกันดาน จนทรงสามารถพระราชทานข้อแนะนำให้ถึงหรือสร้างเมฆ ทั้งยังบังคับเปลี่ยนทิศทางของเม...


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ต่างๆ ทั่วประเทศอยู่เสมอ เพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของพสกนิกรอย่างใกล้ชิด ทรงสดับและรับฟังความยากลำบากและอุปสรรคในนการประกอบอาชีพของราษฎรด้วยพระเมตตา เมื่อทรงทราบพระองค์ทรงหาทางแก้ไขพระราชทานแนวคิดแก่หน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องใน...


หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงยึดการดำเนินงานในลักษณะทางสายกลางที่สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัวและสามรถปฏิบัติได้จริง
ทรงมีความละเอียดรอบคอบและทรงคิดค้นหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ประโยชน์ต่อประชาชนสูงสึด มีคุณค่าและควรยึดเป็นแบบอย่างในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
นำมาปฏิบัติ...